Generelle oplysninger

CASPARIJ
Strandvejen 124
2900 Hellerup
CVR nr.: 35086439
Telefon: 26256999
Email: michael@casparij.com

Leverancen

Leverancen omfatter de i aftalen specificerede ydelser (ordrebekræftelse, kontrakt mv.)
Leverancen omfatter ikke ydelser ud over de specificerede med mindre andet aftales mellem parterne på skrift.
En i ordrebekræftelsen anført leveringstid er at betragte som en forventet leveringstid. Leveringstiden er, hvor intet andet er anført, altid i forhold til dato for tilbudsaccept eller efter modtagelse af evt. aftalt forskudsbetaling. Leveringstiden er altid opgivet omtrentligt, og efter bedste vurdering.

 

 

Kommercielle vilkår

Med mindre andet er skriftligt fastholdt mellem CASPARIJ og kunden, gælder følgende for de kommercielle vilkår for leverancen:
Timepris, samlet projektpris eller anden aftalt afregning af de leverede ydelser fremgår af aftalen.
Såfremt leverancen afregnes ved pris per time er et evt. angivet forventet timeantal alene at betragte som et estimat. CASPARIJ anvender og fakturerer således det nødvendige antal timer for levering af den aftalte leverance.

CASPARIJ leverer på kundens anmodning opgørelse af tidsforbrug på ønsket tidsinterval. Tidsforbruget til udarbejdelse af en sådan opgørelse afregnes jf. timepris. Opgørelsen af timeforbrug sker dog som minimum månedligt i forbindelse med fakturering, og tidsforbruget hertil er uden omkostning for kunden.
Anvendte timer afregnes per påbegyndt ½ time.
Til timeforbruget medregnes al tid som vedrører leverancen, herunder blandt andet, men ikke begrænset til, tilstedeværelse hos kunden, kørsel, forberedelsestid, rapportering, eksterne møder, telefonsamtaler og korrespondance.

CASPARIJ’s udgifter til transport vedrørende leverancen, i form af faktiske udgifter til offentlig transport eller statens takster ved kørsel i bil, faktureres kunden.

CASPARIJ’s udgifter til påkrævet overnatning i forbindelse med aktiviteter over flere dage eller adskilte aktiviteter på hinanden følgende dage, og som vedrører leverancen, faktureres kunden.
Fakturering af første fase samt første aftalte klippekort vil blive fremsendt ved kontraktens indgåelse. Resten af ydelserne vil blive faktureret løbende.
Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato.
Ved for sen betaling pålægges en morarente på 2% p.a. beregnet per dag betalingsfristen overskrides.
Morarenten påføres den efterfølgende faktura.

 

Opsigelse og aflysninger

Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem CASPARIJ og kunden, gælder følgende vedrørende opsigelse og aflysning af aktiviteter:
Samarbejdet kan fra kundens side opsiges med 30 dages varsel. Aflysning af planlagte aktiviteter mindre end 21 dage før planlagt afholdelse faktureres jf. de gældende kommercielle vilkår uanset om aflysningen skyldes opsigelse af samarbejdet eller er grundet andre planlægnings-mæssige prioriteter hos kunden.
Samarbejdet kan fra CASPARIJ’s side opsiges med 30 dages varsel.
I opsigelsesperioden gennemføres aftalte aktiviteter som planlagt.

 

Ansvarspådragelse

CASPARIJ kan alene drages til ansvar for den objektive kvalitet af selve leverancen jf. ordrebekræftelsen.
CASPARIJ kan ikke drages til ansvar for tab, erstatningskrav fra 3. part eller andre direkte eller indirekte konsekvenser af implementeringen af den leverede rådgivning, anbefalinger mv. som er omfattet af leverancen jf. beskrivelse i ordrebekræftelsen.

CASPARIJ er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af CASPARIJ’s forpligtelser, herunder forsinkelse / eller mangler, der kan henføres til forhold, over hvilke CASPARIJ ikke er herre, herunder; f.eks. men ikke begrænset til arbejdskonflikter (strejke og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- / eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder afbrydelser eller svigt i energiforsyning samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

CASPARIJ er i intet tilfælde ansvarlig for forsinkelse, medmindre dette skyldes grov uagtsomhed fra CASPARIJ’s side, og CASPARIJ’s ansvar er under alle omstændigheder maksimeret til CASPARIJ’s samlede vederlag for den ansvarspådragende leverance

 

Tvister

Tvister, som ikke kan løses gennem forhandling, kan af hver af parterne indbringes for Det Danske Voldgiftsinstitut, og sagen skal behandles efter voldgiftsinstituttets regler herfor. Voldgiften skal nedsættes i København. Bestemmelsen om voldgift er ikke hindrende for at anvende foreløbige retsmidler, herunder fogedforbud uden sikkerhedsstillelse. Omkostningsfastsættelse foretages af Voldgiftsretten eller den stedlige ret, hvorunder et foreløbigt retsmiddel søges anvendt.

 

Fortrolighed

Fortrolig information betyder information og materiale (mundtlig, skriftlig eller elektronisk form) vedrørende en parts operationer, forretningsmæssige eller intellektuelle ejendomsrettigheder, der er udpeget som fortrolige, eller at en rimelig person, der er baseret på dens art eller arten af dens videregivelse, ved fortroligt, herunder uden begrænsning til betingelserne i denne aftale.

 

Hver part skal:

(a) ikke bruge eller godkende brugen af den anden parts fortrolige information til andre formål end at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne aftale;

(b) opbevare sådanne fortrolige oplysninger i streng tillid og beskytte sådanne fortrolige oplysninger med den samme grad af sikkerhed (men ikke mindre end en rimelig grad af sikkerhed), der normalt bruges til at beskytte sine egne lignende fortrolige oplysninger;
(c) tage alle foranstaltninger, som med rimelighed er nødvendige for at forhindre, at sådanne fortrolige oplysninger afsløres for enhver anden person eller enhed end dem, der er ansatte, der har behov for at kende sådanne fortrolige oplysninger, for at gøre det muligt for dem at op-fylde sine forpligtelser i henhold til denne aftale; og
(d) ikke kopiere eller gengive fortrolige oplysninger i medier (undtagen som det strengt taget er nødvendigt for at gøre det muligt at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne aftale).
Parterne er endvidere enige om, at hvis en af parterne pålægges at videregive en del af enhver anden fortrolig information fra den anden part ved anvendelse af lov, regel eller forskrift, skal den straks underrette den anden part.

 

 

Rettigheder

Alle rettigheder til workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører CASPARIJ.
Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.
Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Det gælder både for indholdet af vores online produkter, downloadede produkter, livehold, workshop og kurser.

 

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os og handle på vores hjemmeside, har vi brug for følgende oplysninger om dig:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Oplysning om hvad du har købt

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapolitik for CASPARIJ. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

 

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: michael@casparij.com

 

Together we create sustainable change - and healthy bottom lines.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.